หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

กองส่งเสริมการเกษตร 

กองส่งเสริมการเกษตร มีผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๑๔-๐๑๑๒-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร  การส่งเสริมปศุสัตว์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๖.๑ งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    (๑) การศึกษาค้นคว้า ทอลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
(๒) การจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
(๓) การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
(๔) การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานการเกษตร

๖.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    (๑) การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาล การกักสัตว์
(๒) การให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการเลี้ยงและรักษาสัตว์