หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

กองการศึกษา มีผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๑๐๘-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๔.๑ งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) งานสำรวจความต้องการและแก้ปัญหาทางการศึกษา
(๒) การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
(๓) งานประสานงานการดำเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(๕) ดำเนินงานกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนทุกระดับ กีฬาประชาชน กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ และประสานงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬาประจำปีทุกประเภท
(๖) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
(๗) การพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๘) การฟื้นฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๙) การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๑๐) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
(๑๑) การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม
(๑๒) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐ
(๑๓) การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ
(๑๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
(๑๕) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
(๑๖) การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
(๑๗) การควบคุมดูและดูแลการจัดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
(๑๘) การควบคุม จัดเตรียม และให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอน แก่โรงเรียน
(๑๙) การติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(๒๐) การจัดตั้งสถานเลี้ยงดูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๒๑) การเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
(๒๒) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
(๒๓) การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
(๒๔) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย