หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

สำนักงานปลัด

สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ๘)เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำหนดและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยงานภายในดังนี้

๑.๑ งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การดำเนินงานสารบรรณของเทศบาล
        (๒) การดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ห้องประชุม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและ
        อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานพิธีการต่างๆและงานต้อนรับ
        (๓) การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาล
        (๔) การสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
        (๕) การตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
        (๖) การจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
        (๗) การดำเนินงานธุรการ การประชุมสภาเทศบาล
        (๘) การดำเนินการงานพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล
        (๙) สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนงาน
        (๑๐) ดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อทำกิจกรรมในด้านต่างๆ
        (๑๑) แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
        (๑๒) ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจ ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
        (๑๓) ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
        (๑๔) ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน
        (๑๕) อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
        (๑๖) การดำเนินงานนโยบายต่างๆด้านการพัฒนาชุมชน ของผู้บริหารและของรัฐบาล
        (๑๗) การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
        (๑๘) การส่งเสริมอาชีพ
        (๑๙) การแจกจ่ายเบี้ยยังชัพ
        (๒๐) การสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้พิการ และบุคคลไร้ที่พึ่ง
        (๒๑) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ๑.๒ งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกบในการกำหนดนโยบาย
        (๒) การประสานแผน ประมวลแผน จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
        (๓) การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
        (๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
        (๕) การประสานข้อมูล ประมวลข้อมูล รวบรวม จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
        (๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การดำเนินคดี ฟ้องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล
        (๒) การสอบสวนวินัยพนักงานเทศบาล
        (๓) การตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
        (๔) การจัดทำนิติกรรมสัญญาของเทศบาล
        (๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การควบคุมและบังคับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒
        (๒) การตรวจสอบอาคารสถานที่ที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
        (๓) การควบคุมและตรวจสอบสถานที่ของนายตรวจอัคคีภัยในสถานที่
        (๔) การควบคุมกำจัดหรือทำลายสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยในสถานที่
        (๕) การทำแผนตรวจสอบระบบความปลอดภัยในสถานที่
        (๖) การส่งเสริมการจัดให้มีระบบความปลอดภัยในสถานที่
        (๗) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบความปลอดภัย
        (๘) การตรวจสอบและรับรองระบบความปลอดภัยในสถานที่
        (๙) การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
        (๑๐) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
        (๑๑) การตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
        (๑๒) การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        (๑๓) การฝึกซ้อมและดำเนินการตา
        (๑๔) การดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารมแผน
        (๑๕) การวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
        (๑๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕ งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การบังคับการตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
        (๒) การบังคับตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
        (๓) การปฏิบัติการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์
        (๔) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖ งานกิจการสภา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
        (๒) การดำเนินงานธุรการการประชุมสภาเทศบาล
        (๓) สวัสดิการของนายกเทศมนตรี
        (๔) การจัดเตรียมการประชุมของคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
        (๕) การจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
        (๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๗ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
        (๒) การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
        (๓) การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
        (๔) การจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
        (๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
        (๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
        (๗) การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
        (๘) การพัฒนาบุคลากร
        (๙) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
        (๑๐) การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
        (๑๑) การลาประเภทต่างๆของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
        (๑๒) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๘ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (๑) การสวัสดิการสังคม
      (๒) การพัฒนาชุมชน
      (๓) การจัดระเบียบชุมชน
      (๔) การสังคมสงเคราะห์
      (๕) การพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
      (๖) การส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
      (๗) การพัฒนาสตรีและเยาวชน
      (๘) การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
      (๙) การดำเนินการสำรวจข้อมูล จปฐ.
      (๑๐) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๙ งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การรวบรวมข้อมูลเอกสารทางราชการสำหรับเผยแพร่ของทุกส่วนราชการ
        (๒) การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เทศบาล แผ่นพับ, ใบปลิวพัฒนาชุมชน
        (๓) การติดต่อประสานงาน และจัดทำหนังสือประสานงานหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์
        (๔) การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
        (๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย