29 มี.ค. 60 การประชุมประจำเดือนท้องถิ่นอำเภอ
28 มี.ค. 60 เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
28 มี.ค. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง