หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

ส่วนการคลัง

 กองคลัง มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๘) เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจ่ายการรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้ 

๒.๑ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (๑) การตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกประเภท
      (๒) การจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
      (๓) การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
      (๔) การจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
      (๕) การจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ
      (๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (๑) การศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
      (๒) การวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
      (๓) การวางแผนและโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
      (๔) การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
      (๕) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
      (๖) การจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาทราบล่วงหน้า
      (๗) การตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆภายในกำหนดของแต่ละปี
      (๘) การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
      (๙) การจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
      (๑๐) การประสานงานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
      (๑๑) การดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
      (๑๒) การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
      (๑๓) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (๑) การซื้อและการจ้าง
(๒) การซ่อมและบำรุงรักษา
(๓) การจัดทำทะเบียนพัสดุ
(๔) การตรวจสอยรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๕) การเก็บรักษาและเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
(๖) การจัดทำบัญชีวัสดุ-ครุภัณฑ์
(๗) การจัดทำประกวดราคา
(๘) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
(๙) การหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
(๑๐) การจำหน่ายพัสดุ/การลงจ่ายออกจากบัญชี
ท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯและไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(๑๑) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย