หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

 สภาพทั่วไปของตำบล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านค้อไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด แต่เท่าที่สอบถามผู้อาวุโส ภายในหมู่บ้านตำบลบ้านค้อได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล ประมาณ 160 กว่าปีที่ผ่านมาในขณะนั้นมี 11 หมู่บ้าน บ้านค้อเป็น ชื่อเรียกที่เข้าใจว่า หมู่บ้านนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ต้นค้อ และมาเรียกเป็นชื่อหมู่บ้านและเป็นชื่อของตำบลบ้านค้อ อยู่ในเขตปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 เมื่อ 2 มีนาคม พ.. 2538

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านค้อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) .. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ..2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบล บ้านค้อ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 470 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 เทศบาลตำบลบ้านค้อตั้งอยู่ทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ ของอำเภอเมืองขอนแก่น

        ทิศเหนือ ติด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
        ทิศตะวันออก ติด ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติด ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
        ทิศตะวันตก ติด ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ติด ตำบลโคกสูง อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
        ทิศใต้ ติด ตำบลศิลาและตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีเนื้อที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดมีห้วยหินลาด ห้วยม่วง ห้วยบุหรี่ และห้วยใหญ่เป็นแนวแบ่งเขตตำบล ตำบลห่างจากตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 11 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 122 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 79,619 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่ในเขต ส...จำนวน 30,114 ไร่ เป็นพื้นที่ถืครองตามกรรมสิทธิ์ของทางราชการ 48,396 ไร่ และเป็นพื้นที่การเกษตร 35,583 ไร่  

จำนวนหมู่บ้านและพื้นที่ในเขตตำบลบ้านค้อ

หมู่ที่

หมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้าน(ไร่)

1

บ้านท่อนน้อย

4,790

2

บ้านหนองปอ

4,220

3

บ้านค้อ

4,401

4

บ้านโนนลาน

4,127

5

บ้านโคกเปี้ย

4,020

6

บ้านโนนเรือง

3,985

7

บ้านโคกสี

3,155

8

บ้านซำจาน

3,784

9

บ้านตอกแป้น

2,986

10

บ้านวังตอ

3,971

11

บ้านหินลาด

4,150

12

บ้านหนองกุงน้อย

3,985

13

บ้านคำกกค้อ

4,115

14

บ้านวังตอ

4,883

15

บ้านเนินทอง

4,205

16

บ้านโคกสี

3,575

17

บ้านหินลาด

4,689

18

บ้านโนนเรือง

3,832

19

บ้านหนองปอ

3,185

20

บ้านซำจาน

3,561

รวม

20 หมู่บ้าน

79,619 (ไร่)

จำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 16,038 คน แบ่งเป็น 5,446 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 8,004 คนหญิง 8,034 คน

บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวมทั้งหมด

(คน)

ชาย

หญิง

ท่อนน้อย

1

253

388

403

791

หนองปอ

2

320

390

399

789

ค้อ

3

338

478

488

966

โนนลาน

4

399

652

584

1236

โคกเปี้ย

5

387

389

420

809

โนนเรือง

6

262

378

375

753

โคกสี

7

286

415

419

834

ซำจาน

8

276

334

350

684

ตอกแป้น

9

224

330

370

700

วังตอ

10

308

546

500

1,046

หินลาด

11

300

528

545

1,073

หนองกุงน้อย

12

82

140

121

261

คำกกค้อ

13

73

152

126

278

วังตอ

14

480

790

832

1,622

เนินทอง

15

239

286

264

550

โคกสี

16

228

334

320

654

หินลาด

17

353

515

579

1,094

โนนเรือง

18

197

248

276

524

หนองปอ

19

175

264

247

511

ซำจาน

20

266

447

416

863

 

รวม

5,446

8,004

8,034

16,038

- หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.. 2558 (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)

การคมนาคม

จากขอนแก่นตามเส้นทางถนนมิตรภาพ(ทางหลวงหมายเลข 2) ไปจังหวัดอุดรธานี มีเส้นทางเข้าตำบลได้ 5 เส้นทาง คือ

1. จากอำเภอเมืองขอนแก่นตามเส้นทางถนนมิตรภาพ(ทางหลวงหมายเลข 2) ไปจังหวัดอุดรธานี เลี้ยวซ้าย เข้าถนนลาดยาง รพช. สายโนนม่วง-หนองปอ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ถึงบ้านโนนเรืองตำบลบ้านค้อ 9 กิโลเมตร ตรงไปบ้านหนองปอถึง เทศบาลตำบลบ้านค้อ 2 กิโลเมตร ระยะทาง 20 กิโลเมตร

2. จากอำเภอเมืองขอนแก่นตามเส้นทาง ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ไปจังหวัดอุดรธานี ถึงบ้านสำราญ ระยะทาง 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดยาง รพช. สายสำราญ-บ้านทุ่ม 10 กิโลเมตร ถึง เทศบาลตำบลบ้านค้อ รวม 22 กิโลเมตร

3. จากอำเภอเมืองขอนแก่นตามเส้นทาง ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ไปจังหวัดอุดรธานี ถึงบ้านหนองน้ำเกลี้ยง ระยะทาง 13 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธาธิการ สายหนองน้ำเกลี้ยง-โนนแต้ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ถึง เทศบาลตำบลบ้านค้อ รวม 23.3 กิโลเมตร

4. จากอำเภอเมืองขอนแก่นตามเส้นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ไป จังหวัดอุดรธานี ถึงทางแยกเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช. ระยะทาง 3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน สปก.สายซำจาน – โนนลาน ระยะทาง 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าถนน รพช. สายบ้านทุ่ม – บ้านสำราญ ระยะทาง 4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช. สายหนองปอ – โนนม่วง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ถึง เทศบาลตำบลตำบลบ้านค้อ รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร

5. จากอำเภอเมืองขอนแก่นตามเส้นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ไปจังหวัด อุดรธานีถึงทางแยกเข้าบ้านซำจาน ระยะทาง 18 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนน สปก. สายซำจาน – โนนลาน ผ่านบ้านซำจาน – บ้านเนินทอง ถึงบ้านโนนลาน ระยะทาง 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้า ถนน รพช. สายบ้านทุ่ม – บ้านสำราญ ระยะทาง 4 กิโลเมตร สายหนองปอ – โนนม่วง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ถึง ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านค้อ รวมระยะทาง 31 กม.

จำนวนรถโดยสาร

รถโดยสารสองแถวใหญ่ สายขอนแก่น-หินลาด(เข้าตามเส้นทางบ้านสำราญ) สายขอนแก่น-โคกสี (เข้าตามเส้นทางบ้านสำราญ) สายขอนแก่น-โนนเรือง(เข้าตามเส้นทางบ้านโนนม่วง-โนนเรือง)

ด้านเศรษฐกิจสังคม

สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชากรส่วนมากจะมีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ มีผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และในบางพื้นที่จะมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโคนมซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์โคมขอนแก่น ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านค้อ ทำให้ประชาชนที่ เลี้ยงโคนม มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี และมีความเข้มแข็ง ในด้านสหกรณ์โคนมขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุน ของเกษตรกรในการเลี้ยงโคนม นอกจากนั้นยังมีอาชีพเสริมภายในหมู่บ้าน เกิดจากการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์จากใยปอ เป็นต้น

หน่วยเศรษฐกิจจะเป็นธุรกิจปลีกย่อยที่มีความเป็นชนบทอยู่มากกว่าปัจจุบัน เริ่มมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเข้ามา รวมทั้งมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้น หน่วยเศรษฐกิจที่มี เช่น ปั๊มน้ำมัน โรงสีข้าว ขนาดย่อมภายในหมู่บ้าน อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านขายของชำ

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ทำนารองลงมา คือ รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และทำไร่ตามลำดับ การปลูกพืช มีการปลูกข้าวมากที่สุด รองลงมาคือ อ้อย มันสำปะหลัง  การเลี้ยงสัตว์ตามครัวเรือน มีการเลี้ยงเป็ดไก่มากที่สุด รองลงมาคือ ปลา โคเนื้อ กระบือ สุกรและโคนมตามลำดับ

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา ประกอบด้วย

1. โรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

อนุบาลพรสวรรค์

 

-

 

3

 

3

 

27

24

51

2 . ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ

-

 

13

13

 

136

106

242

3. โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง ดังนี้ 

โรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

บ้านหนองปอ

4

4

8

40

33

73

บ้านโนนลาน

5

6

11

67

54

121

บ้านโคกสีโคกเปี้ย

4

6

10

42

31

73

บ้านซำจาน/เนินทอง

3

3

6

43

44

87

บ้านตอกแป้น

2

1

3

12

20

32

บ้านหนองกุงน้อย

2

3

5

10

18

18

บ้านโนนเรือง

3

2

5

17

12

29

บ้านค้อท่อนน้อย

10

7

17

51

59

110

บ้านหินลาดวังตอ

7

17

24

146

140

286

4. โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง (ขอนแก่นวิทยายน 3)

โรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3

6

14

20

73

75

148

5. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 แห่ง 

โรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย

10

7

17

60

28

88

โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย

3

4

7

21

23

44

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ

3

6

9

70

81

151

ด้านวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประชากรส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ยังดำรงอยู่แบบชนบท อย่างชัดเจน เช่น บุญบั้งไฟ บุญพะเวส ประเพณีงานเข้าพรรษา ออกพรรษา งานสงกรานต์ มีสำนักสงฆ์และวัด อยู่ 18 แห่ง คือมีอยู่ทุก ๆ หมู่บ้าน วิถีชีวิตดำรงอยู่แบบชาวพุทธ แต่ปัจจุบันเยาวชนรุ่นหนุ่มสาวได้มีวัฒนธรรม สังคมเมือง เข้ามามีอิทธิพล ต่อสังคมดั้งเดิมมากขึ้น เช่น การที่เยาวชน คนหนุ่มสาวห่างจากการเข้าวัด ห่างกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น

ด้านสาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ

      บุคลากร 17  คน
      อสม 310 คน
      คลินิก  3 แห่ง
      ศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(ศส.มช.) 20 แห่ง
      อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                สถานีตำรวจ แห่ง
                สถานีดับเพลิง แห่ง
                ที่ทำการสายตรวจประจำตำบล (ตั้งอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดเวฬุวัน)
                อปพร. 293 คน
                ตู้ยามหมู่บ้าน 20 แห่ง 

ด้านสาธารณูปโภค

      ไฟฟ้า ตำบลบ้านค้อ มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน มีครบทุกครัวเรือน ยกเว้นครัวเรือน
      ขยายใหม่
      ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ มีระบบประปาหมู่บ้าน 18 แห่ง ยกเว้นหมู่ และหมู่ 16 แต่
      ใช้ร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง
      เครือข่ายโทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 37 ตู้ ใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุก
      ระบบ