หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๕.๑ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

       

(๑) การส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลและการออกใบอนุญาต สถานประกอบกิจการต่างๆในเขตเทศบาล
(๒) การควบคุมการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๓) งานควบคุม ป้องกันการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมอันจะมีผลหรืออาจจะมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๔) การอาชีวอนามัย
(๕) การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) สุสานและฌาปนสถาน
(๗) การคุ้มครองผู้บริโภค
(๘) การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
(๙) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การวางแผน ค้นคว้า วิจัยการให้บริการงานป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) การป้องกันและสร้างเสริมภูมมิคุ้มกันโรคในโรงเรียนและชุมชน
(๓) การป้องกันโรคติดต่อ
(๔) การควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค
(๕) การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
(๖) การสอบสวนและควบคุมโรคติดต่อ
(๗) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๓ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        (๑) การรักษาความสะอาดถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ
(๒) การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๓) การป้องกันโรคติดต่อ
(๔) การจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
(๕) การวางแผนและการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๖) การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๗) การดูแลและควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
(๘) การสร้างจิตสำนึกประชาชนในการลดการสร้างขยะ
(๙) การนำขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์
(๑๐) การนำขยะย่อยสลายมาใช้ประโยชน์
(๑๑) การเก็บขนขยะติดเชื้อ
(๑๒) การบริหารสถานีขนถ่ายมูลฝอยและคัดแยกกลับมาใช้ประโยชน์
(๑๓) การดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
(๑๔) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย