หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

 

คู่มือประชาชน
๑.การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
๒.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
๓.การแก้ไขรายการกรณีบ้านเลขที่ซ้ำกัน
๔.การขอเลขที่บ้าน
๕.ขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
๖.การขอหนังสือรับรองการเกิด
๗.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัว
๘.การจำหน่ายชื่อรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
๙.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
๑๐.การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
๑๑.การตรวย คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกที่เก็บต้ นฉบับเอกสารการทะเบียน
๑๒.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์
๑๓.การรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
๑๔.การรับแจ้งตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
๑๕.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
๑๖.การรับแจ้งการย้ายเข้า
๑๗.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
๑๘.การรับแจ้งการย้ายออก
๑๙.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนกลาง
๒๐.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
๒๑.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
๒๒.
๒๓.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
๒๔.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒๕.ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
๒๖.การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
๒๗.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๘.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
๒๙.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรม อันเนื่องจากการปฎิบัติงานในหน้าที่
๓๐.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอ อปท.
 ๓๑.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท.
๓๒.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
๓๓.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาติ
๓๔.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
๓๕.การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
๓๖.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
๓๗.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับและขอรับใบอนุญาต)
๓๘.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
๓๙.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
๔๐.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
๔๑.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
๔๒.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21
๔๓.การขออนุญาตเคลื่อนย้านอาคาร
๔๔.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
๔๕.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามาตรา 21
๔๖.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
๔๗.การขอนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
๔๘.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
๔๙.การแจ้งขุดดิน
๕๐การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
๕๑.การแจ้งการดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
๕๒.การแจ้งถมดิน
 ๕๓.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
๕๔.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕๕.การชำระภาษีป้าย
๕๖.การับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๕๗.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๕๘.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเเบียนเป็นบุคคลธรรม
๕๙.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๖๐.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๖๑.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
 ๖๒.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๖๓.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๖๔.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
๖๕.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 ๖๖.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 ๖๗.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป