หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
นายจเร    ลอยมณี
ประธานสภาเทศบาล
 
   
   
 
นายมนตรี  พานสายตา
รองประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย  วงษ์หนองแล้ง
เลขานุการสภาฯ
 
   
   
 
นายกฤษฎา  อะนะกะทัศน์ 
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
นายประดิษฐ์  คนงาม
สมาชิกสภาฯ เขต 1
 
   
   
 
นายสมบัติ  สุปันโน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายสุทธิชัย  พิมพ์อุบล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
 
   
   
 
นายคำมูล  สุคำ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
นายอิทธิพันธ์  ทาเภา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
 
   
   
 
นางจิระบูรณ์  นามสีฐาน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
นายทองแดง  สุโพธิ์ไข
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2