หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
 
นางสุวนันท์  คันทะสิทธิ์ 
รองปลัดเทศบาล 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางกาญจนา  สุพรรณคุ้ม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณภัทร  ผุยโสภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐิตาพร  อ่อนช้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสังวายล์  ทากองหน้า
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรณนิภา  อินทะเกตุ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
นางเกศินี  เพียจันทร์
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
นางสาวนิช  สิมสี
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
นายสินสมุทร  หอมอินทร์
ภารโรง
นางสาวพจนา  ไชยโชติ
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวอักษิพร  วงกลาง
ครูพี่เลี้ยง
นางอลิษา  ค่อมสิงห์
แม่บ้าน
นางสาวมุทิตา  สีกวนชา
ครูพี่เลี้ยง
นางธารทิพย์  นามโคตร
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวเบญจรงค์  วงค์สุวรรณ
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวเปรียว  นาคอก
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวน้ำฝน  นามสีฐาน
ครูพี่เลี้ยง
นางรัชดา  นามสีฐาน
ผู้ช่วยธุรการ
นางสาวสาวิตรี  จันทะวิเศษ
ผู้ช่วยธุรการ
นางสาวกรรณิการ์  เติมใจ
ครูพี่เลี้ยง