หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
 
นายสุรพล  แก้วตา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสุพัตรา  ติวเฮือง
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางธิดารัตน์  สุขดี
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นายอรุณ  สีกวนชา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปพิชญา  ดีไพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายทวน  สีทาฮาด
คนงานประจำรถขยะ
นายประมวล  มาโสภา
คนงานประจำรถขยะ
นายเสถียร  เชียงเครือ
คนงานประจำรถขยะ
นายประโนด  เหมมูล
พนักงานประจำรถขยะ
นายประดิษฐ  อุดมชัย
พนักงานประจำรถขยะ
นายประดิษฐ์  แสนสี
พนักงานประจำรถขยะ
นายธนูศิลย์  ลาภักดี
พนักงานประจำรถขยะ
นายอรรถพล  หมั่นหินลาด
พนักงานกู้ชีพ
นายสอน  สีทาฮาด
พนักงานกู้ชีพ
นายวิลัน  สะท้าน
พนักงานกู้ชีพ
นายนิรันทร์  วงษ์ใหญ่
พนักงานประจำรถขยะ
นายภูวิศิษ  เพียชิน
พนักงานกู้ชีพ
นายอุทิศ  โดดชัย
พนักงานกู้ชีพ
นายยิ่งยศ  ทวีผล
พนักงานกู้ชีพ