หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
 
สิบตำรวจเอก ศักดา  ศิลปดอนบม
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ
นางสุวนันท์  คันทะสิทธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ
นางวาริสา  แก้วดอนหัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางพรรณากรณ์  อุทัยทิพย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุพิชชา  ศรีหนองหว้า
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวบังอร  โพธิ์ตาทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสุภาวดี  ยศกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ.ส.อ.เฉลิมรัฐ  สุวรรณธาดา
นิติกร
นางสาวปาริชาติ  ชัยมุงคุล
บุคลากร
นางสาวอำพร  สานุพันธ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจิรวรรณ  แสงแสวก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
นางสาวทศพร  พิเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางปัญจมา  ติตะปัญ
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางนิตดา  เบ้าจรรยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางศิรินทรา  คำโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายทับทิม  ชาลำใต้
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริมาส  เผ่างษ์
ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวนุจรี  คงวิเศษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสุภาษิตา  ทองยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน