หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 
30052560 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้... (30 พ.ค. 2560)
10042560 โครงการก่อสร้างถนน คสล (สายคุ้มตะวันฉาย) ม.18 บ้านโนนเรือง (10 เม.ย. 2560)
10042560 โครงการก่อสร้างถนน คสล (สายคุ้มแสงตะวัน) ม.18 บ้านโนนเรือง (10 เม.ย. 2560)
10042560 โครงการก่อสร้างถนน คสล (สายซำจาน - ขอนแก่นวิทย์3 ม.20 บ้านซำจาน (10 เม.ย. 2560)
10042560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มทรัพย์เจริญ) ม.20 บ้านซำจาน (10 เม.ย. 2560)
30032560 ราคากลางสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาห้วยหินลาด) หมู่ที่ ... (30 มี.ค. 2560)
14032560 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยม่วง หมู่ที่ 11 (14 มี.ค. 2560)
14032560 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลัสดุกองคลัง (14 มี.ค. 2560)
13/12/2559 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ (13 ธ.ค. 2559)
25082559 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (25 ส.ค. 2559)
25082559 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองปอ (ทางเข้าล้า... (25 ส.ค. 2559)
25082559 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโคกเปี้ย (สายโคกเปี้ย – ทางเลี่ยง... (25 ส.ค. 2559)
25082559 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านเนินทอง (ซอยพ่อเริ่ม) (25 ส.ค. 2559)
25082559 เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ (สระ รพช.บ้านซ าจา ... (25 ส.ค. 2559)
08082559 ราคากลางโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค หมู่ที่ 16 บ้านโคกสี (8 ส.ค. 2559)
08082559 ราคากลางโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 12 บ้านหนองก... (8 ส.ค. 2559)
0808/2559 ราคากลางโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน (8 ส.ค. 2559)
08082559 ราคากลางโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค หมู่ที่ 3 บ้านค้อ (8 ส.ค. 2559)
31052559 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ เทศบาลตำบลบ้านค้อ (31 พ.ค. 2559)
31052559 ราคากลางโครงการรถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2559 (31 พ.ค. 2559)
25052559 กำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้... (25 พ.ค. 2559)
22042559 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 2 โครงการ (22 เม.ย. 2559)
22042559 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (22 เม.ย. 2559)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานกองการศึกษา ตาบลบ้านค้อ อาเภอเมืองขอนแก่น (15 ม.ค. 2559)
06112558 ปปช ประมาณจัดสรรและราคากลางรถรับ-ส่ง ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ (6 พ.ย. 2558)
30102558 แบบ ปปช 1 ประมาณราคาซ่อมสร้างผิวทางลาดยางบ้านวังตอ-บ้านเนินทอง (30 ต.ค. 2558)
30102558 แบบ ปปช 1 ประมาณราคากลางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านค้อ (30 ต.ค. 2558)
- โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ (15 ต.ค. 2558)
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายสมชาย (13 ต.ค. 2558)
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายพ่อประสิทธิ์ (13 ต.ค. 2558)
- โครงการก่อสร้างถนนูกรังสายบั้งไฟแสน (13 ต.ค. 2558)
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนายจักร (13 ต.ค. 2558)
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทองหล่อ (13 ต.ค. 2558)
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทองย้อย (13 ต.ค. 2558)
- ถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายสุรชัย) (13 ต.ค. 2558)
- ขยายเขตน้ำประปา (13 ต.ค. 2558)