หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
 

กองช่าง

กองช่าง มีผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๘) เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๓.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    (๑) การออกแบบคำนวณวิศวกรรม
(๒) การวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๓) การให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
(๔) การออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(๕) การสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
(๖) การศึกษาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม
(๗) การการประมารราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
(๘) การควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
(๙) การบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(๑๐) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

    (๑) การก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
(๒) การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(๓) การซ่อมบำรุงถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
(๔) การควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
(๕) การประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
(๖) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      (๑) การจัดทำผังเมืองรวม
(๒) การจัดทำผังเมืองเฉพาะ
(๓) การสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง ให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อมและงานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด
(๔) การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(๕) งานแผนที่ภาษี
(๖) การควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารระและที่ดินสาธารณะประโยชน์
(๗) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย